Vyberte položku Stránka

 PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY skregion.sk

 

 

 

Táto web stránka a súvisiace  podstránky,  (ďalej nazývam tento súbor len „blog“ alebo „táto stránka“) sa poskytuje tak, ako je. Čítanie a komentovanie príspevkov vyjadruje súhlas s týmito pravidlami a obmedzeniami a s tým, že tieto pravidlá sú primerané. Ak sa domnievate, že tieto pravidlá sú neprimerané, musíte ihneď opustiť a prestať používať túto web stránku.

 1. Príspevky sú väčšinou vyjadrením osobných názorov autora.
 2. Všetky informácie sú bez záruky.
 3. Záruka, že táto stránka alebo informácie na nej budú stále dostupné, sa nedáva.
 4. Blog neručí, že tu poskytnuté informácie sú úplné alebo zrozumiteľné.
 5. Nič na tejto stránke nie je zamýšľané ako odborná rada
 6. Blog má právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky. Zmena je platná, účinná a pre užívateľa záväzná dňom zverejnenia na blogu. Užívateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami pravidiel. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto pravidiel, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.
 7. Blog si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením pravidiel (ďalej len „zmena“). Zmena bude zverejnená na internetovej stránke www.rozhladna.sk najneskôr v deň jej účinnosti.
 8. Užívateľ a tento blog sa ďalej dohodli, že neupravené vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania servera rozhladna.sk a jeho služieb sa riadia účinným znením a ustanoveniami  občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi blogom a užívateľom/kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom príslušného štátu, kde obchodný vzťah vzniká zo strany blogu alebo súvisiacich webov.
 9. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom 26.8.2019

Blog nenesie žiadnu zodpovednosť za:

 • stratu spôsobenú radami na blogu alebo nedodržaním niektorého z bodov pravidiel
 • iné straty alebo problémy
 • smrť alebo iné zranenia kvôli nedbalosti blogu
 • podvod alebo pokus konať nezákonne spôsobené chybnou interpretáciou tu uverejnených príspevkov
 • záležitosti, ktoré sa obrátia na nezákonné alebo obmedzujúce, alebo pokus o takúto záležitosť.

Záruka sa neposkytuje na nič na tejto web stránke, s výnimkou prípadov pokrytých zákonom.

Ustanovenia o nevynútiteľnosti

Ak sa zistí, že niektorý bod týchto pravidiel alebo jeho časť sú nevynútiteľné zákonom, ostávajú ostatné body a ich časti naďalej v platnosti.

 

Komentáre nesmú obsahovať vyjadrovanie a narážky na nasledovné:

 • sex
 • drogy
 • alkohol
 • nadávky
 • politickú situáciu
 • takzvané SPAM komentáre
 • odbočenie od témy
 • a podobné v rozpore s dobrými mravmi

Do políčka meno musíte uviesť Vaše vlastné a skutočné meno. V prípade uvedenia niečoho iného (napríklad kľúčové slovo, názov firmy a podobne) bude komentár vymazaný.

Tiež musíte pri komentovaní uviesť Váš e-mail.

Ak chcete, aby bol Váš komentár braný do úvahy počas moderácie, používajte osobný Gravatar.

Váš prvý komentár na blogu nesmie obsahovať odkaz.

V prípade, že je komentár v rozpore s tu uvedenými zásadami, nemusí byť zobrazený. Ak sa zobrazí automaticky, vyhradzujeme si právo takýto komentár zmazať.

Ak komentujete na blogu, stlačením tlačidla Pridať komentár (alebo podobných) dávate súhlas so zverejnením Vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, nick, gravatar, fotografia, obsah komentára). Tieto údaje použijem na účel odosielania aktualizácií diskusie, ak si tak zvolíte. Na tento účel použijem zásuvný modul systému WordPress, na ktorom blog beží. Váš súhlas so zverejnením môžete kedykoľvek odvolať a váš komentár bude vymazaný.

Obrázky

Obrázky na tejto stránke pochádzajú z jedného z nasledovných zdrojov:

 • vlastné zdroje autorov alebo sú použité so súhlasom držiteľov autorských práv
 • z obrázkovej databanky
 • pochádzajú od konkrétneho autora, ktorý umožnil jeho dielo zdieľať podľa platných právnych predpisov v iných krajinách

V prípade, ak sa jedná o posledný bod, je pod článkom v zátvorke uvedené meno autora a odkaz na jeho profil alebo odkaz priamo na zdroj obrázku. Tu sa jedná o „Creative Commons Attribution“ licenciu.

 

Ochrana duševného vlastníctva

Obsah stránky, obrázky, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy ako aj texty a články uvedené na Stránke sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti jeho autora /ov a podliehajú ochrane v zmysle príslušných právnych predpisov, predovšetkým zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Autorský zákon“).

Osobou oprávnenou na využívanie majetkových práv týkajúcich sa výsledkov tvorivej duševnej činnosti je prevádzkovateľ a autor webu skregion.sk.

Užívateľ môže použiť obrázky a text na súkromné účely bez obmedzenia. Na iné ako súkromné účely musí užívateľ uviesť zdroj minimálne v tvare: Zdroj skregion.sk. Články a texty nesmú byť nijako upravované bez súhlasu autora a prevádzkovateľa skregion.sk. Články a texty tak ako sú napísané bez úpravy môžu byť publikované bez súhlasu autora, len ak bude uvedený zdroj minimálne v tvare: Zdroj skregion.sk!

 

[ultimate_gdpr_terms_accept]